Overflatebehandling

Faglig Råd for Opplæring og Sertifisering av Inspektører innen Overflatebehandling

Faglig Råd for Opplæring og Sertifisering av Inspektører innen Overflatebehandling


Luster Mekaniske Industri AS har solid kompetanse innan overflatebehandling og har sertifisert målingsinspektør iht. Frosio nivå 3.

LMI AS utfører både sandblåsing og måling sjølv og har målingsverkstad tilpassa formålet, der måling og sandblåsing skjer i separate hallar.

Frosio inspektør Level 3 har inngåande kompetanse innan:

  • Materialer og design

  • Korrosjon

  • Underlag for måling / belegg

  • Klimabetingelsar

  • Krav til utføring av arbeidet

  • Standardar, spesifikasjonar og prosedyrer

  • Kontrollarbeid / inspeksjon

  • Helse, miljø¸ og sikkerheit